En dan nu aan de slag!

Afgelopen donderdag is het coalitieakkoord voorgelegd aan de gemeenteraad en zijn de vier wethouders benoemd. De partijen uit onze Bergense gemeenteraad die niet meedoen met het coalitieakkoord (Gemeentebelangen, VVD en Groenslinks) buitelden over elkaar heen om het akkoord aan te vallen. Op één punt hebben zij echter helemaal gelijk door de coalitie (KIESlokaal, d66, CDA en PvdA) te verwijten dat er weinig ambitie in het akkoord staat. Dat waren namelijk precies de eerste woorden die Janina namens de coalitie uitsprak. Wij willen inderdaad geen nieuwe grote projecten en een torenhoog ambitieniveau. Daar is immers helemaal geen geld voor. De gemeente Bergen heeft niet meer dan €50.000 euro over onder aan de streep. Al het geld is op en nog meer bij lenen is natuurlijk helemaal uit den boze. Dat willen we niet, sterker nog we zouden graag zien dat deze schulden enigszins afgebouwd kunnen worden. Ik zeg dat maar wat voorzichtig want het betreft langlopende verplichtingen waar we helemaal niet zo makkelijk onderuit kunnen komen. Dat betekent praktisch dus dat we de projecten die op de rol staan zullen afmaken. Daar heeft het college ook de handen wel aan vol.

Bovendien zal veel aandacht uit gaan naar de organisatie van nieuwe gemeentelijke taken die ook de gemeente Bergen moet gaan uitvoeren. Dat zijn taken die allemaal in de sfeer van het ‘sociale domein’ liggen: U dus. Het gaat dan om zaken die samenhangen met werk, zorg en jeugd. Bij werk gaat het om de uitvoering van de participatiewet die beoogt om mensen met een beperkt arbeidsvermogen toch aan werk te helpen.  Bij zorg gaat het om de wet WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) waarmee wordt beoogd mensen die extra of speciale zorg nodig hebben meer maatwerk te kunnen bieden en bij jeugd gaat het om de preventie, ondersteuning, hulpverlening en behandeling van problemen bij kinderen die om wat voor reden dan ook extra steun nodig hebben.

Niet alleen de organisatie van deze overdracht van deze oorspronkelijke Rijkstaken naar de gemeente Bergen vraagt de komende vier jaar de aandacht, maar vooral ook het feit dat deze overdracht gepaard zal gaan met forse bezuinigingen.

Kortom alle lopende ontwikkelingen pakken we op en het is voor ons en ook voor u de uitdaging om het voorzieningniveau in alle kernen op peil te houden. Tegelijk willen wij niet verder belasten. Dat op zich is al een hele uitdaging.

Vergelijkbare berichten