KIES Lokaal : informatie naar bewoners van recreatiewoningen moet beter

KIES Lokaal heeft vragen gesteld over de inhoud van de brief die naar bewoners van recreatiewoningen is gestuurd (reeds verzonden in december). De inhoud van de brief is niet duidelijk en roept vragen op.

KIES Lokaal wil dat die mensen duidelijker geïnformeerd worden zowel persoonlijk als via de website, gemeentekrant en andere media. Dit om mensen zo snel mogelijk informatie te geven om de juiste stappen te nemen zodat ze niet nu in paniek hoeven te handelen.  Janina Luttik-Swart; “sommige inwoners hebben de indruk dat ze direct de recreatiewoning moeten verlaten maar dit is vaak niet aan de orde”.  Vragen hierover zijn in november al bij de portefeuillehouder neergelegd.  Ook een contactpersoon moet genoemd worden in de brief waaraan rechtstreeks(telefonisch) vragen gesteld kunnen worden. KIES Lokaal verwacht dat hier op zeer korte termijn gehoor aan gegeven wordt.

 

 

Gestelde Technische Vragen :

KIES Lokaal 8  januari 2018

technische vragen met betrekking tot brief aan bewoners van een recreatiewoning;

 

-hoeveel mensen die volgens de inventarisatie een recreatiewoning bewonen, hebben een brief gekregen(zie brief bijlage mail)?

-De brief is ondertekent door Dhr. Westbroek maar er wordt door de receptioniste aangegeven dat hij hier niet voor aanspreekbaar is. Wie moeten de mensen dan aanspreken/bellen?

-Waarom is ervoor gekozen om een brief te sturen waarin enerzijds ‘lijkt’ alsof bewoner ‘direct’ de recreatiewoning moet verlaten (citaat“ wanneer u toch onze brief afwacht, moet u na ontvangst daarvan de bewoning direct beëindigen.  Doet u dat niet dan leggen we uiteindelijk een dwangsom op van € 75,000 per overtreding.”).

Anderzijds wekt de volgende formulering in de brief de indruk dat de bewoner nog een redelijke termijn heeft dat blijkt uit de zinsnede “Daarom sturen wij u in 2018 of 2019 eerst een brief waarin wij u uitleggen welke specifieke situatie wij op uw perceel hebben aangetroffen en waarom wij van mening zijn dat er in uw recreatiewoning niet gewoond mag worden.”

-er staat nergens een begunstigingstermijn genoemd. Hoe kan de bewoner inschatten hoeveel tijd hij/zij heeft om de recreatiewoning te verlaten?

-Waarom heeft u niet gekozen om eerst een brief te sturen met ‘uw bevindingen’ met als doel eerst te checken of een en ander overeenstemt met het daadwerkelijk gebruik en pas als blijkt dat de bevindingen juist zijn en geconcludeerd kan worden dat bewoners het zomerhuis niet legaal bewonen daarna een brief sturen wat de mogelijke (juridische en/of financiële) consequenties zijn zoals de door u genoemde dwangsommen?

-in een motie die we niet hebben ingediend omdat de portefeuillehouder een toezegging heeft gedaan (zie bijlage in de mail) in de Raad van 2 november hebben wij gevraagd om de brief duidelijker te maken en een contactpersoon aan te stellen. Opnieuw doen wij hierbij een dringend verzoek om zsm een vast contactpersoon aan te stellen voor deze doelgroep. Kunt u dit toezeggen?

-1 november hebben wij een verzoek gedaan om de brief aan te passen (zie mail) echter zien wij in de brieven van december dezelfde citaten terug die juist voor onrust en onduidelijkheid zorgt. Kunt u een toezegging doen dat, tijdens de lopende onderzoeken (in ieder geval komende 3 maanden) , de mensen zodanig worden geïnformeerd dat het voor iedereen duidelijk is wat wel/niet wordt verwacht? En dat de volgende 2 punten wekelijks in de gemeentekrant komt te staan;

* Wie er contactpersoon is om de brief toe te lichten en welke vervolgstappen mensen wel/niet moeten nemen

*Indien de Raad instemt met de mogelijkheid (naast de gedoogbeschikking) een tijdelijke omgevingsafwijkingsvergunning aan te vragen voor bewoning van recreatiewoningen dat eigenaren hiervan gebruik kunnen maken?

 

-Meerdere fracties hebben in de Raad van 5 oktober vragen gesteld betreffende hoogte en innen van dwangsommen. De Raad zou hierover in 2017 een notitie ontvangen. Klopt dit? Is hierover al informatie naar de Raad gestuurd? Zo nee wanneer kunnen we dit verwachten?

 

Namens de fractie van KIES Lokaal

Janina Luttik-Swart

Vergelijkbare berichten