Amendement 05-10-2017 : Voorstel betreft de pilot (tijdelijke) permanente bewoning van recreatiewoningen

AMENDEMENT


AGENDAPUNTNR 10. Voorstel betreft de pilot (tijdelijke) permanente bewoning van recreatiewoningen

Onderwerp : Vergunningen met een ‘tijdelijk’ karakter


Aanhef : De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 5 oktober 2017


Inhoud :
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

–       Beslispunt 2 te laten vervallen;

–       Aan beslispunt 4 toe te voegen: ‘…in de gehele gemeente Bergen’ en ‘en het instrument ‘bestemmingsplan’ niet uit te sluiten’;

–       Aan beslispunt 5 toe te voegen: ‘…uiterlijk in januari 2018’;

–       Aan beslispunt 6 toe te voegen: ‘…en deze notitie direct aan te passen na vaststelling van gewijzigde “planologische visie recreatiewoningen op particuliere erven met een woonbestemming”…

–       Een beslispunt toe te voegen, dat luidt: ‘Na vaststelling van gewijzigde “planologische visie recreatiewoningen particuliere erven met een woonbestemming” de notitie te actualiseren’;

–       Een beslispunt 7 toe te voegen: ‘met (tijdelijk) permanent wordt bedoeld dat er een vergunning met een ‘tijdelijk’ karakter wordt afgegeven om afwijkend van de bestemming te mogen wonen in een recreatiewoning’.


Toelichting
De bedoeling van deze beslispunten is het willen afgeven van een vergunning met een ‘tijdelijk’ karakter, bedoeld om afwijkend van de bestemming te mogen wonen in een recreatiewoning. Er is géén sprake van een pilot omdat het aanvragen van een vergunning voor tijdelijke bewoning van een recreatiewoning mogelijk moet zijn voor alle legale recreatiewoningen in de hele gemeente Bergen. Naast het instrument ‘uitgebreide omgevingsvergunning’ willen we de optie “binnenplanse afwijkingsmogelijkheid bestemmingsplan” niet uitsluiten omdat dit instrument nu ook al door het college toegepast kan worden. Omdat wij ervan uitgaan dat een groot aantal eigenaren van recreatiewoningen een vergunning zullen aanvragen ligt het in de verwachting dat het aantal te handhaven gevallen zal afnemen. Hiervoor zal de notitie “Relatie handhaving onrechtmatige bewoning recreatiewoningen en Pilot bewonen recreatiewoningen“, waarin staat vermeld dat het aantal te handhaven gevallen niet direct zal afnemen, moeten worden aangepast.

 

Naam en Ondertekening

Fractie KIES Lokaal : Ron Karels

Fractievoorzitter CDA : Danny Zwart

Fractievoorzitter PvdA : André van der Leij

Fractievoorzitter D66 : Jan Snijder

Fractievoorzitter Gemeentebelangen BES :Kees van Leijen

 

Vergelijkbare berichten