Betoog Ron Karels : 05-10-2017 ” Pilot (tijdelijke) permanente bewoning recreatiewoningen”

Als coalitie zijn we nu ruim 3 1/2 jaar bezig om uitvoering geven aan het coalitieakkoord 2014-2018. Daarin staat o.a.: het (tijdelijk) permanent bewonen van RW in de gemeente Bergen mogelijk maken.

Sinds die tijd val je van de ene verbazing in de andere. Eerst was het gewoon onmogelijk om RW permanent te bewonen (wettelijk door de minister geregeld werd er gezegd). Toen we zelf onderzoek deden bleek dit niet waar te zijn! Er veranderde weinig……….”Het is gewoon niet mogelijk en de raad heeft het beleid zelf vastgesteld (de planologische visie RW op particuliere erven met een woonbestemming uit 2007 en het gedoogbeschikkingen beleid uit 2008) en je moet het ook niet willen (rechtsongelijkheid, het druist in tegen het gedoogbeschikkingsbeleid, onttrekking van recreatiewoningen, aantasting van het buitengebied, verloedering en groter beslag op maatschappelijke voorzieningen)” zo werd gesteld……  Wij zeggen al jaren dat het beleid dat is vastgesteld in de planologische visie uit 2007 moet worden herzien. Het klopt niet.

Ten einde raad de hulp ingeroepen van prof. Priemus. Hij kwam ook tot de conclusie dat er wel degelijk mogelijkheden zijn en veegde de vloer aan met de argumentatie van het college uit 2007. Tijdens de informatieavond van mei 2017 (inderdaad 3 jaar verder…….) opperde collega van der Leij dat de weg van een vergunning voor tijdelijke permanente bewoning van RW wellicht een optie kan zijn. De ambtenaren van de gemeente zagen geen bezwaar en wilden deze optie graag laten uitwerken. In september, 4 maanden later, na weer een extern rapport, wordt er bijna triomfantelijk aangegeven dat een vergunning niet mogelijk is. Doodleuk wordt er wel een andere mogelijkheid aangedragen……… via het bestemmingsplan of een uitgebreide omgevingsvergunning……. fijntjes wordt opgemerkt dat dan wel de planologische visie uit 2007 moet worden herzien…….hadden de experts bij de gemeente deze oplossing de afgelopen jaren zelf niet kunnen bedenken?

Wij zijn de eerste raad die knokt om het grootste probleem waar Bergen mee kampt aan te pakken. Door te zoeken naar mogelijkheden om een al tientallen jaren durende illegale situatie te legaliseren. En laat ik duidelijk zijn: het gaat ons om legale binnenstedelijke recreatiewoningen! Niet omdat wij dat zo graag willen maar omdat veel van onze inwoners in de illegaliteit vluchten omdat er geen andere oplossing voor ze is!

Wij als KIES Lokaal hebben erg veel moeite om, gelet op het coalitieakkoord, nu in te stemmen met extra geld voor handhaving met alleen de belofte dat we de planologische visie 2007 gaan herzien. (lees: verruimen van de criteria waardoor meer legale binnenstedelijke RW in aanmerking komen voor een omgevingsvergunning). Op pagina 2 van het raadsvoorstel stelt het college: namelijk dat “het eventueel verlenen van tijdelijke vergunningen het aantal te handhaven gevallen niet aanzienlijk zal doen afnemen”. En laat dat nou juist wel het doel van de gemeenteraad zijn!

Het voorliggende voorstel willen wij daarom middels een amendement aanscherpen.

Maar ondanks het amendement blijven we ongerust dat het college niet de urgentie voelt die wij van de inwoners van onze gemeente Bergen wel dagelijks ervaren.

Er is een grote behoefte aan tijdelijke bewoning van RW en daarvoor moet het beleid worden herzien. Met als duidelijk doel om veel meer legale recreatiewoningen in aanmerking te laten komen voor een omgevingsvergunning.

Ron Karels,  namens de fractie van KIES Lokaal

Vergelijkbare berichten