KIES Lokaal stelt vragen over buslijn 164

 

KIES Lokaal is geschrokken van het bericht  met betrekking tot het opheffen van buslijn 164. Dit betekent een behoorlijke ‘aderlating’ voor de inwoners van Egmond-Binnen heeft hierover vragen gesteld aan het College. Hieronder de gestelde vragen en de ontvangen antwoorden.

Vraag : Klopt de inhoud van het krantenbericht en is het college hiervan op de hoogte?

Antwoord : De gemeente is ambtelijk op de hoogte gebracht van de consequenties van de nieuwe concessie van Connexxion. Connexxion heeft op woensdag 13 september jl. een presentatie gehouden tijdens het ambtelijke Provinciale Verkeers- en Vervoersberaad (PVVB). Daarbij is ingegaan op de grote lijnen van de concessie.


Vraag : Wat wil men bereiken en op welke manier?

Antwoord : Er is niet specifiek gesproken over de precieze dienstregeling. Dat wordt binnenkort ambtelijk in kleiner verband gedaan.In het bestuurlijk PVVB heeft wethouder Van Huissteden zijn zorg uitgesproken over het opheffen van lijn 164. Hij werd hierin gesteund door wethouder Steeman uit Castricum. Voor bestuurders (college- en raadsleden) wordt er op maandag 16 oktober 2017 apart een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Op donderdag 14 september vernamen wij uit de krant dat buslijn 164 komt te vervallen. Dit is op zich juist, maar dit betekent niet dat daarmee de kernen langs de route zijn verstoken van openbaar vervoer. Lijn 164 is als zodanig niet opgenomen in het bod van Connexxion, maar daar komt een alternatief voor. Op een deel van de route rijdt nu ook buurtbus 408 en blijft dat doen. Een ander deel van de route wordt met het nieuwe concept Overal Flex bediend. Daarnaast zal er ook (nieuw!) Overal Taxi beschikbaar zijn. Deze laatste twee ‎concepten zijn vraaggestuurde systemen, die een aanmeldtijd van minimaal 30 minuten kennen. Overal Flex rijdt met vaste bedieningsperioden tussen vaste locaties; Overal Taxi is vervoer van deur tot deur. De precieze ins en outs worden binnenkort met ons besproken.

De concessie start in principe op 22 juli 2018. Wij vermoeden dat lijn 164 tot die tijd blijft rijden.


Vraag :  Zo ja….. welke stappen zijn er ondernomen om te voorkomen dat lijn 164 wordt opgeheven?

Antwoord : Wij hebben voor de uitvraag bij de provincie Noord-Holland gepleit voor minimaal het behoud van het huidige bedieningsniveau van onze gemeente (dus incl. Egmond-Binnen) en daarnaast het verbeteren van de verbinding naar Bergen aan Zee. De uitvraag (zeg maar: bestek) was basis voor de uiteindelijke aanbieding van Connexxion, die de aanbesteding dus uiteindelijk heeft gewonnen en de concessie heeft gekregen.

Over de consequenties voor de gemeente Bergen van de concessie die Connexxion heeft gekregen voor de busvervoer komt binnenkort een ambtelijk advies.


Vraag : Als het college hier niet van op de hoogte is dan horen wij graag welke stappen zij gaat ondernemen om te voorkomen dat, deze ‘enige’  vorm van openbaar vervoer (naast de buurtbus) voor het dorp van Egmond-Binnen gaat verdwijnen.

Antwoord : Zie eerste antwoord

KIES Lokaal blijft zich inzetten ten behoud van deze buslijn en zal op de genoemde 16 oktober verder hierop ingaan.

Vergelijkbare berichten