Algemene beschouwingen KIES Lokaal: STAPPEN VOORUIT!

Om te beginnen wil KIES Lokaal het college een compliment maken met de voorliggende begroting. Dit college is erin geslaagd om eindelijk de bewoners te ontlasten. U bent na jaren in staat om de OZB zo min mogelijk te laten stijgen en ook de parkeertarieven t.o.v. 2013 te bevriezen. Ook bent u erin geslaagd om de rioollasten niet te verhogen. KIES Lokaal wil een ‘gezonde financiële huishouding’. Op dit ogenblik betalen wij ruim 3,5 miljoen aan rente. Als wij de komende jaren minder lenen zal de rente dalen en met die besparing kunnen wij weer investeringen doen voor onze inwoners. Dit betekent dat er verantwoorde keuzes moeten worden gemaakt waarbij het aantonen van nut en noodzaak voorop staat. Wij verwachten dat de komende jaren extra geld nodig is voor de zorgtaken die op ons afkomen. Wij moeten goed voorbereid zijn om deze taken op te vangen. Iedereen moet recht houden op voldoende hulp en zorg.
Naast de voorstellen om de lasten van onze inwoners te beperken, proeft KIES Lokaal met dit nieuwe bestuur ook een aanzet om te komen tot een cultuurverandering, waarin het college al stappen heeft gezet. Misschien klinkt het woord cultuurverandering wat ‘zwaar’ maar waar het om gaat is een oplossingsgerichte houding van zowel bestuurders als de medewerkers van onze gemeente. KIES Lokaal hoopt en verwacht dat medewerkers en bestuur van onze gemeente meer gebruik gaan maken van de kennis, kunde en creativiteit van inwoners. Ook hier is een eerste stap gezet door bij projecten de inwoners, te motiveren om alternatieve plannen voor te leggen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld ideeën, adviezen en oplossingen die men wil aandragen. Inmiddels is dit ook opgepakt door de portefeuillehouder en dit is weer een stap vooruit. KIES Lokaal zelf is heel toegankelijk middels een inloop- en een telefonisch spreekuur en hoort dat de inwoners dit als positief ervaren.
Bij verandering hoort ook dat wij steeds meer naar de inwoners toe gaan en dat de medewerkers van de gemeente de diensten zoveel mogelijk aan huis aanbiedt. Er zijn al gemeenten die zonder gemeentehuis werken.
Een andere stap vooruit is een platform voor inwoners die een presentatie of informatie willen geven. Deze bijeenkomsten zijn nu een paar keer geweest en wij hebben de indruk dat mensen zich hierdoor meer en beter ‘gehoord’ voelen.
Terug naar de ombuigingsvoorstellen uit de begroting. Het meest vervelende punt in deze begroting is voor KIES Lokaal de verhoging van de toeristenbelasting. Dit is iets dat wij liever niet hadden gezien. KIES Lokaal weet dat het toerisme de economische motor is van onze gemeente. Maar na de verkiezingen geconfronteerd worden met
een extra bezuinigingsronde maakt keuzes maken moeilijk. De inwoners nog meer belasten, terwijl wij al in de top staan is voor ons geen optie. Daarentegen is ook de forse verhoging van de toeristenbelasting met € 0,40 iets dat wij niet willen. Wij pleiten voor een verhoging van € 0,30 zodat het € 1,75 wordt. Een verhoging van ruim 20% ipv bijna 30 % is voor ons méér dan voldoende. U moet niet vergeten dat iedereen al jaren wordt geconfronteerd met een stijging van de (lokale) lasten en uiteindelijk gaat het om de optelsom van al die ‘kleine’ bedragen. Wij zijn blij dat groepen met kinderen tot en met 17 jaar worden ontzien, dat stemt ons in ieder geval tevreden. De belofte van de wethouder een ander, procentueel systeem, als vervanging van het huidige systeem in te gaan voeren, verzacht de keuze enigszins. Wij gaan er dan ook vanuit dat het nieuwe systeem de lasten daar legt waar ze het makkelijkst te dragen zijn. KIES Lokaal vindt dat de toerist geen melkkoe mag zijn en het is van groot belang dat onze gasten Bergen blijven bezoeken. Ondernemers willen inzicht in de besteding van de inkomsten uit de toeristenbelasting. Kan de wethouder daarin tegemoet komen? Tevens zal er meer aandacht moeten komen om de te innen TB bij de particuliere verhuurders te optimaliseren. Door meer inzicht te krijgen in het aanbod van de particuliere verhuur en een betere handhaving hierop verwachten wij een stijging van de inkomsten van de toeristenbelasting.

Als afsluiting; Als we het over verandering hebben, moeten we wel eerst bij onszelf beginnen en daarna met onze omgeving aan de slag gaan. Dit vereist enige zelfreflectie. De bedoeling is dat een cultuuromslag resulteert in positieve acties die voor alle partijen, bestuurders, inwoners en leefomgeving, toeristen en ondernemers meerwaarde oplevert. Een voorstel van KIES Lokaal hoe dit op te starten zal in het presidium worden aangeboden.
“Het KAN dus anders”…………we zien dat de ‘stappen’ van dit college resultaat heeft opgeleverd. Wij vertrouwen erop dat de vervolgstappen zullen leiden tot de gewenste veranderingen voor onze inwoners.

Namens de fractie van KIES Lokaal,
Janina Luttik-Swart
Else Trap
Ron Karels
Hugo Snabilie
Michel Smook
Leon Damink

Vergelijkbare berichten