Raadsvergadering 28-01-2016 : Woonvisie volgens KIES Lokaal (raadslid Ron Karels)

Betoog Raadslid Ron Karels tijdens de Raadsvergadering van 28-01-2016 j.l. :


De woonvisie.
Ik ben namens KIES Lokaal het afgelopen half jaar kritisch geweest op de inhoud. Kritisch omdat wij de verwachting hadden dat de woonvisie zou gaan over de grootste uitdaging uit het coalitieakkoord: betaalbare woningen! Het allerbelangrijkste voor veel van onze inwoners.

Splitsingsbeleid en Mantelzorgwoningen

Er zijn in het verleden door de gemeente wel zaken opgepakt (beleid voor splitsing van woningen en mantelzorgwoningen) maar hier wordt in de nieuwe visie niet op doorgepakt. Het blijft bij “in de toekomst evalueren”. Wij stellen een deadline voor. Daarom dienen wij zo, samen met de coalitiepartijen PVDA D66, CDA, een motie in.

Doorstroming

De woningmarkt voor met name de betaalbare huursector vraagt om een betere doorstroming. Op dit ogenblik blijven veel “ouderen” langdurig wonen in te grote woningen. Het vrijspelen van met name schaarse woningen en het op gang brengen van verhuisketens kunnen bijdragen aan een betere doorstroming. In voorliggende nota staat: “senioren verleiden tot verhuizen en doorstroming op gang brengen, wellicht met een verhuiscoach”. De coalitiepartijen vinden dit een goed idee. Wij dienen hiervoor een motie in zodat hiervoor middelen beschikbaar worden gesteld en dit actief kan worden opgepakt.

Recreatiewoningen
KL staat voor betaalbare woningen en de vitaliteit van de kernen.

Beleid op papier is geduldig, maar het gaat om daden.  Het huidige beleid is dat er niet permanent mag worden gewoond in recreatiewoningen terwijl hier door onze inwoners – mensen met tijdelijk een beperkte portemonnee – vraag naar is. Het gebeurt, zoals geen geheim is, dan ook al op grote schaal. Bijkomend voordeel van de bewoning van recreatiewoningen is dat dit helpt de kernen in onze gemeente vitaal te houden. Argumenten als vergroting van parkeerdruk en slecht voor de voorzieningen slaan wat ons betreft volledig de plank mis. Voor KL is het huidige beleid dan ook onbegrijpelijk.

In de woonvisie wordt onder druk van KIES Lokaal gesproken over een laatste poging om te kijken óf en onder welke voorwaarden het permanent bewonen van RW wel mogelijk is.

Omdat een reactie van het college uitbleef heeft KIES Lokaal op eigen initiatief een hoogleraar van de TU benaderd die aangeeft dat er verschillende gemeenten zijn waar permanente bewoning wel wordt toegestaan. Het heeft ons de nodige moeite gekost om via het college een gesprek te plannen met de raad. Wij zijn blij dat dit gesprek nu eindelijk geagendeerd staat voor 8 februari.

2e woningbezit.
Een ander heikel punt wat KL betreft, waar wij niets van begrijpen is hoe het college dit rijmt met de grootste uitdaging die we als gemeente hebben, namelijk betaalbare woningen, is het niet handhaven op het 2e woningbezit. Het onttrekken van deze woningen is slecht voor de woningzoekenden, nl. minder woningen beschikbaar en prijsopdrijving.

We begrijpen dat handhaven op 2e woningen zeer lastig is, maar begrijpen niet dat we dit wel doen op permanente bewoning van legale recreatiewoningen. Gemeenten in onze omgeving doen dit namelijk niet. Zeker gezien de sterke wens van i.i.g. KIES Lokaal naar de mogelijkheden voor permanente bewoning vinden wij het voortzetten van handhaving op permanente bewoning van legale recreatiewoningen ongepast en onwenselijk.

In aansluiting daarop stellen we dan ook voor om het. KIES Lokaal is benieuwd of de andere partijen ook vinden dat het handhavingsbudget beter besteed kan worden aan handhaving 2e woningen…………wij vragen een toezegging van de wethouder dit voor te stellen bij de jaarlijkse bespreking/evaluatie van de uitvoeringsnota toezicht en handhaving die jaarlijks ter kennisname wordt voorgelegd aan de Raad. Graag horen wij van de wethouder of hij zich daarin kan vinden
DSC_0741-Edit

 

 

Vergelijkbare berichten