KIES Lokaal : Motie 30-06-2015 Perspectiefnota

AGENDAPUNTNUMMER

invullen door griffier

4. Vaststellen van de Perspectiefnota 2016 en de daarbij behorende begrotingswijziging.

 

Onderwerp

Open Overheid

 

Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 30 juni 2015
Overwegingen Uit het Coalitie Akkoord:

“We werken en communiceren op een open, transparante en begrijpelijke manier”

“Samen met de inwoners vormen wij de gemeente. Wij gebruiken de ideeën en initiatieven uit de samenleving.

Wij stimuleren de inbreng van de creativiteit en kennis van inwoners en ondernemers, zodat zij actief deelnemen aan onze samenleving”

Een van de randvoorwaarden daarbij is dat veel informatie over wat de gemeente is en doet, juist ook de financiële informatie, direct, begrijpelijk en snel te vinden is.

Een project als ‘de open overheid’ van Binnenlandse Zaken kan daarbij goed helpen. Maar om het klein te houden, kan de uitwerking van een specifiek project helpen bij het verkrijgen van inzicht in wat een Open Overheid kan betekenen.

De verwachting hiervan is dat een grotere openheid leidt tot grotere besparingen.

Een voorbeeld is te vinden op : http://open-overheid.nl/locatie/wat-doet-hengelo/

 

Conclusie

 

Verzoekt het College

te onderzoeken wat de deelname van de gemeente Bergen aan dit specifieke begrotingsproject zou kosten in tijd en geld, haar mening te geven of deze inspanning haalbaar is en of deze investering zijn nut zal kunnen bewijzen;

hierover te rapporteren en de discussie met de raad aan te gaan op een Informatie / presentatie bijeenkomst in het eerste kwartaal van 2016.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Naam en ondertekening

 

 

Hugo Snabilie

KIES Lokaal

 

Vergelijkbare berichten