KIES Lokaal wil de OZB zo min mogelijk verhogen

 

 

 

 

 

 

 

30 juni heeft KIES Lokaal bij de perspectiefnota het college via een motie opgedragen de OZB in 2016 niet te indexeren.

Een meerderheid van de raad wil dit voorstel bespreken in de begrotings-raadsvergadering van oktober/november dit jaar. De motie is dus ingetrokken. KIES Lokaal heeft wel

de wethouder gevraagd om maximale inspanning te leveren om het geïndexeerde bedrag de OZB  € 75.000  NIET in de begroting op te nemen. Dit laatste niet alleen omdat

we nog steeds in de top 10 staan van de gemeente met de hoogste lokale lasten maar ook omdat  wij vinden dat de huisvestingslasten bij elkaar opgeteld buitenproportioneel zijn…

 

 

 

 

Onderwerp

Geen tariefsverhoging OZB 
Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 30 juni 2015 
Overwegingen in het coalitieakkoord is opgenomen dat we lastenverzwaring voor de inwoners zoveel mogelijk willen voorkomen en dat we jaarlijks bekijken of we de stijging van de heffing van de onroerend zaak belasting kunnen voorkomen-dat Bergen-nh, nog steeds, bij de eerste 10 gemeenten hoort met de hoogste lokale huisvestingslastenlasten

-dat de opbrengst van de onroerend zaak belasting (OZB), door geen indexatie toe te passen, ongeveer € 70.000,00 minder is.

-dat deze vermindering in opbrengsten opgevangen kan worden door het vooruitzicht (bldz 2 memo 15 juni j.l.) in de begroting van 2016 waar een voordeel van bijna 2 miljoen wordt verwacht

Conclusie 

 

 

Verzoekt het College 

Niet over te gaan tot indexering van de OZB in 2016 en de vermindering aan opbrengsten op te vangen uit het te verwachten voordelig saldo

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Naam en ondertekening 

 

Janina Lutik – Swart

KIES Lokaal

 

 

 

 

Vergelijkbare berichten