KIES Lokaal Woonvisie

De lokale woonvisie van de gemeente Bergen is in de commissie van 4 juni besproken. U kunt de nota lezen door de link aan te klikken en agendapunt 7 aan te klikken en vervolgens de nota lokale woonvisie te openen.   https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Algemene-Raadscommissie/2015/4-juni/19:30

KIES Lokaal heeft aangegeven dat zij aan de volgende punten in de nota verwerkt willen zien;

Splitsingsbeleid

Voordat de nota ter inzage wordt gelegd zien wij graag verwerkt zien dat het splitsingsbeleid op korte termijn wordt geëvalueerd waarbij onder andere het splitsingsbeleid buiten bestaand bebouwd gebied, zoals afgesproken ook wordt behandeld. Hierdoor kan de Raad de afspraken van 2013 tijdig kan bijsturen (als wij dit pas in 2017 gaan doen dan kunnen wij niet tijdig bijsturen in deze collegeperiode).

Wonen in Recreatiewoningen

Voordat de nota ter inzage wordt gelegd ziet KIES Lokaal graag opgenomen zien in de nota (op bldz 19 en 33 aanvullend) dat wij ook de mogelijkheid willen onderzoeken om een wijzigingsbevoegdheid van het gebruik van RW onder voorwaarden mogelijk te maken. Daarnaast moet ook permanente bewoning van RW bespreekbaar zijn. De ‘zin ‘op bldz 19 dat het niet om de recreatieparken gaat……..kan wat ons betreft verwijderd uit de tekst (door dit zo te stellen in de woonvisie wordt de discussie uit de weg gegaan …er wordt nu namelijk ook al gewoond op parken).

Mantelzorgwoningen

Wij willen graag in de woonvisie verwerkt zien dat de toetsingscriteria voor het aanvragen van een mantelzorgwoning wordt vereenvoudigd en/of dusdanig wordt aangepast dat mensen met een lagere indicatie (bijv. vanaf zzp 2) ook in aanmerking komen voor een mantelzorgwoning.

Sociaal koop sociaal houden

Een van de belangrijkste doelen voor ons is sociaal koop sociaal willen houden; Hoe dit te bereiken willen wij in de nota terugzien. In de woonvisie moet inzichtelijk worden welke ‘voordelen’ er zijn om koopgarantwoningen aan te bieden (korte/lange termijn) en waarom wij als gemeente hier wél of niet hierop willen inzetten (en/of investeren). Dit is van belang bij het maken van prestatie)afspraken met woningcorporaties en ontwikkelaars.

In de woonvisie kunnen wij niets vinden over inspanningen voor starters voor huur/koopwoningen in de hogere categorie Startersdie samen boven de 38.500,- (inkomen)

Aanbieden van woningen 25% voor eigen inwoners per kern…………..

In de woonvisie willen wij graag opgenomen zien dat wij 25% van de woningen per kern willen aanbieden aan eigen inwoners.

Uitvoeringsprogramma

In het uitvoeringsprogramma willen wij bij de doelen geformuleerd zien

Wat we gaan doen, Wanneer we dat gaan doen en Welke kosten hiermee gepaard gaan.

Verbeteren van de doorstroming

In de woonvisie wordt een ‘verhuiscoach’ genoemd om de doorstroming te verbeteren. KIES Lokaal ziet hiervoor ook een taak weggelegd voor het sociale wijkteam. Ziet de wethouder dit ook ?? Het sociaal wijkteam komt al bij mensen (die een hulpvraag hebben) thuis en zij kunnen de woningcorporaties en/of maatschappelijk werk inschakelen om verhuismogelijkheden (indien gewenst) te bespreken. Bewustwordingscampagne; wij willen in de woonvisie benadrukken dat het gaat om inwoners informeren-adviseren-ondersteunen bij het zoeken naar woonruimte die aansluit bij mogelijkheden en beperkingen (levensfase) van de woningzoekende (verhuisgeneigde)

Vergelijkbare berichten