De week van Rob Zeeman : Bezoek aan Oost-Groningen

Deze week had onze Provincie een werkbezoek georganiseerd naar Oost-Groningen. Het bezoek stond in het teken van krimp. Krimp van de bevolking wel te verstaan. Het is namelijk zo dat ook in onze provincie deze krimp inmiddels is ingezet. Termen als vergrijzing en ontgroening worden veel gebruikt in de beleidsstukken waar deze krimp plaatsvindt. Ook in de gemeente Bergen speelt dit thema. Een consequentie hiervan is bijvoorbeeld dat het aantal basisscholen de komende jaren zal afnemen. Maar ook het feit dat we een fusie van de Bergense en Egmondse voetbalclubs stimuleren, is een gevolg van het feit dat er minder kinderen zijn dan voorheen.

2015W6_01

In Oost-Groningen is dit gegeven al een flink aantal jaar gaande. Grofweg is het zo dat de bevolking alleen in de stad Groningen min of meer op peil blijft. Mensen willen blijkbaar nog wel in de stad wonen. De overige dorpen en steden hebben met de krimp te maken. Niet alleen veroorzaakt door de demografische feiten, maar ook omdat er niet genoeg echt werk is. Natuurlijk speelt ook mee dat door de aardbevingen de huizen flink minder waard zijn geworden.

2015W6_02

De bus zat vol met collega-wethouders en ambtenaren van de provincie Noord-Holland. De eerste stop was het provinciehuis van Groningen waar gedeputeerde Marianne Besselink (PvdA) een gloedvol betoog hield hoe Groningen omgaat met deze demografische ontwikkeling. Zo is de regio ingedeeld in drie typen dorpen: regionale centra, centrumdorpen en woondorpen. In de woondorpen zijn geen voorzieningen meer, in de centrumdorpen zijn louter nog beperkte voorzieningen en alleen in de regionale centra zijn nog ruime voorzieningen. Door dit zo met elkaar te communiceren, kan duidelijk gemaakt worden dat niet overal meer een school wordt toegestaan.

2015W6_03
Daarnaast is ook sprake van het centreren van de detailhandel. De winkel om de hoek in de buitenwijk wordt gestimuleerd om zich te vestigen in het centrum. Dit wordt gestimuleerd zodat het centrum zo levendig mogelijk blijft. Om dit ook in de praktijk te bezien is een bezoek gebracht aan Appingedam. De oudere wijken, waar veel jaren zestig portiekwoningen stonden, zijn volledig gesloopt en zijn grotere moderne meer duurzame woningen teruggebouwd. Op deze manier wordt verpaupering en leegstand voorkomen. Vroeger noemden de beleidsmensen dit ‘herstructureren’. In feite is er ook niet veel nieuws onder de zon, met dat verschil dat voorheen de aanleiding lag in het opknappen van oude wijken en dat nu vooral wordt ingespeeld op een kleinere bevolking.

2015W6_04

Het krimpeffect wordt vooral ook sterk ervaren in de plaats Delfzijl. Delfzijl zal de komende jaren nagenoeg halveren in bewoneraantal, waarbij het percentage ouderen relatief zal toenemen. Er ligt nu een plan klaar om het centrum van Delfzijl weer levendig te krijgen. Dit soort initiatieven kunnen niet meer opgebracht worden door de inwoners van Delfzijl zelf; subsidies van de provincie en het Waddenfonds bieden soelaas. Daar waar eerst nog huizen stonden, wordt nu gewerkt aan het inrichten van een park. De burgemeester van Delfzijl (de heer Groot) gaf in een korte presentatie aan dat vooral snel door de ‘ontkenningsfase’ moet worden gegaan. De heer Groot heeft zelf ervaren dat dit heel lastig is om te doen. Vooral ook omdat de inwoners ook moeite hebben om besluiten te accepteren van de politiek die niet populair zijn. Sowieso blijkt dat er veel energie gestoken moet worden in het uitleggen van het hoe en waarom van de nodige aanpassingen. Het gaat veel mensen aan het hart als je ouderlijke woning moet worden gesloopt om leegstand te voorkomen. Zeker als er eigenlijk niets voor in de plaats komt.

2015W6_05
In onze gemeente is er (nog) niet zozeer sprake van krimp, maar wel van een toenemende vergrijzing. Deze week liep ik de collecte voor de hersenstichting in de Dorpsstraat van Bergen. Op enkele uitzonderingen na worden alle woningen bewoond door ouderen. Dit jaar nog zullen we de lokale woonvisie vaststellen. In de lokale woonvisie wordt ingegaan op de woonsituatie nu en in de toekomst. Deze woonvisie is een uitwerking van de regionale woonvisie.

Deze is hier te downloaden: http://www.alkmaar.nl/gemeente/webcms/site/gemeente/product/stadsont/bouwen/files/p_35970.pdf

 

Vergelijkbare berichten